जात्रा

थ्व: तिथि मितिइ छुं कथंया द्वंगु दसा छ्याता तया भिङ्केगु अवसर चु लाला बि धैगु भलसा कया च्वना । अलय् छिकपिन्सं मेमेगु तिथि मिति  स्युसा  chanyo.info@gmail.com इमेल  छोया दिसं । 

थुगु जात्रा , पर्ब , मेला व नखः चखः या च्वसुत बिया:दित नं इनाप यानाच्वना  । सुभाय् 

Spread the love