Jheegu Information

All information of newar community.

स्राेत – जाेशी समाज, ख्वप

          जन्मनि याइम्हेस्यां हामोलं मोःल्हुया नी वस्त्र फिये । थमं वा मेम्हेसिन सूर्य, गणेश, पीठ देवता, आगंद्याेयात सामान्य पूजा याये/याके । ज्योतिष क्यनागु दुसा ज्याेतिषया आज्ञा कथं (बिशेष पूजा) उगु विधिं याके । 

ज्योतिष क्यने मलाः सा छेयानकीनं याकेगु विधि :-

      जन्मनीयाइम्ह पूर्व स्वया, याकिम्ह (नकीं) पश्चिम स्वया फ्यतुये । जन्मनीयाइम्हेसिया खवय्‌ सुकुन्दा उत्तर स्वका च्याके जन्मनीयाइम्हसिया न्ह्योने ज्यना लप्ते (भोर्लेया पात मखु) वा मेःगुलप्ते छपा नं बँयतये । लप्ते लिक्क-पूजा छजु, ग्वोःगु धौ, स्वगंवस्त्र, स्वाँमाला, सिंया कुलेचा नं तये । जन्मनी याइम्हेसित स्वक नुसलाविये ख्वालय्‌ सिन्ह छपता तिके । 

स्वाँजाकी ल: कया संकल्प याये – 

अद्येत्यादि काश्यगोत्र / मानवगोत्र / भारद्वाज गोत्र ….. स्यमम्‌…(थ:गु नां) नामनो जन्म दिवसे नवगहाहि, योगिन्यादि दशाशांर्त्थे अष्टचिरंजीवि, पांचायन, नगग्रह, स्वेष्ट देवतादि पूजां कुर्तं श्रीसूर्याय नम: । मतया क्वय् त्व:ते । 

मतया गणेश पूजायाये – 

          गणपतये चन्दनाक्षत यज्ञोपवीत पुष्पं नम: (जजंका सहित पूजायाये) जलकया बँय्‌ चाकलाक चा: छगु च्वये । उकी जाकी न्यापुचः स्वाँ तये । जाकी पूजायाना उकीया स्वाँ प्रसाद लानाकाये थःगु छ्यनय्‌ छुये । नुसला स्वक: काये (देखा दुम्ह जुसा जन्मनी याइम्ह व नकीं नं समेत्‌ न्यास याये माल) ।

प्रार्थना –

अज्ञान तिमीरान्धस्य ज्ञानाञ्जन सलाकया चक्षुरुन्मीलितयेन तस्मै श्री गुरबे नम: ॥

          जलपात्र पूजायाना स्वासिह तने । साया दुरु पि चा यागु, मुद्रा क्यने । मुद्रा ज्याये मसल धाःसा नमस्कार याये जल पात्रया जल शिरेय् सिंचनायाये-आत्मने सिंचनं नम:
थ: यात सिन्ह तिये-आत्मने चन्दन नम: ।
थःगु सिरे स्वाँ छुये -आत्मने पुष्पं नम: ।
स्वाँ नतुना ल्ययुने न्ह्याेने छोये-आत्मासनाय नम: आत्म मूर्तये नमः 

अष्ट चिरंजीवी पूजा-

धाै व स्वगं कापते जन्मनी याम्हेसित पूजा याके-स्वाँ सिंह जजंका छाये अष्टचिरंजीविभ्यो चन्दनाक्षतयज्ञोपिवीतपुष्पं नम: । (धूप दीप नैवेद्य फलफूल छाये ।) धूपंनम:, दीपं नम: नैवेद्यफलं नमः) 

प्रार्थना:- 

अश्वत्यामा बलिर्ब्यासो हनुमान्श्च विभीषण कृपः पशुरामश्च मार्कण्डेया महामुनि: । दक्षिणा छाये । ज्यना लप्ते वा मेगु लप्ते पाःतय्‌ ।

न्याथाय चन्दन, अक्षत, स्वाँ, जजंका तय पूजा याये । 
स्थान गणपतये चन्दनाक्षतपुष्पं नम: ।
पाञ्चायन मूर्तये चन्दनाक्षतपुष्पं नम: ।
स्वेष्ट देवता कुल, देवता मूर्तये चन्दनाक्षत पुष्पं नम:
आदित्यादि नवग्रहेभ्यो, नवयोगिन्यादिभ्यो चन्दनाक्षत पुष्प नमः
गृहलक्ष्मीष्ट देवतायै चन्दनाक्षतपुष्पं नम: ।

जन्मनीयाइम्हेसित तपुलिं पुयेके ।
नकिंनं घौ स्वगंकाप: पूजा ज्वना जन्मनी याइम्हेसित थीका ल्हा भागियाके ।
घौ स्वगं वालेविये । नकीनं घौ स्वगं बालागस जन्मनीयाइम्हेसित स्वकविये ।
सुकुन्दाय्‌ स्वगंतिके दधि चन्दनाक्षत पुष्पं नम: 

           निक ज्यानालप्तेस तयेके । स्वक:या च्वय्‌ घलिमेय्‌ स छाये । गृहलक्ष्मीष्ट देवतायै नम: । जन्मनी याइम्हेसित नकिनं सिन्ह तिके, घौ स्वगं तिके । स्वगंकाप लःल्हाये । स्वांमाला क्वखाय्‌के । पूजाभःया स्वगं नकिंनं तिये मेःपिं परिवारयात नं तिके  सिंकुलेचां सिसाफल स्वकलुके (घ्वाल्लायायेत स्वंग ३ दक्षिण तय दतसा मुतुमरी नं तयेमा) चिकंया इता च्याका द्याेयात अर्पणयाये । अलेय्‌ जन्मनीयाइम्हेसित नं मतक्यने परिवार सकलसिन तायअभीर ह्वला जन्मनीयाइम्हेसित आशीर्वाद विये गुलिसिया थ्व विधि निम्हतिपूयातं स्वगंविया न्ह्याकेगु चलनदु कुल परम्परा कथं खेँ सगँ विये । खेँ सगँया नापं घौ तौलासि नयेमा धैगु दु घ्वाल्लयानागु फलफुल दक्षिणामुना च्याःगु मत सहित पिखालखु स वाके छ्वये । घौबजी दान याये जाकी ल: कया बँय्तने-कर्मसाक्षिणे सूर्याय अर्ध्य नम: ॥

https://www.youtube.com/watch?v=dlM9cU9PKqE
https://www.youtube.com/watch?v=1xoBrse3CZQ
Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shyam Lal Shrestha
shyam-lal-shrestha-ji
Your Contribution