Jheegu Information

All information of newar community.

चथाः

डा.चुन्दा वज्राचार्य

          नेवाःत थज्याःगु जाति खः, गुगु जातिं ल्वहंया मूर्तियात द्यः धकाः हनेगु स्वयां न्हापां प्रकृतियात हे द्यः कथं हना वयाच्वंगु जाति खः । धर्तिमाता धकाः पृथ्वी हे दकले तःधम्ह द्यः भाःपीपिं जाति खः । लः पिहां वइगु लःया मुहान,बुँगाः,तुं, नाग,ब्यांचा,क्व, खिचा, सा, दाजुकिजा, कुमार, कुमारीपिन्त समेत पूजा यानाः नेवाः संस्कृति न्ह्याका वयाच्वंग दु । थःपिन्त भिं याइपिं जुइमाः वा मभिं याइपिं. जुइमा: सकसित द्य: धकाः पूजा याना: वयाच्वंगु नेवाः समाज ख: । थाय्‌ वा पशु प्राणीयात द्य: धका: पूजा यायेगुलिइ छुं छुं कारण दु, महिमा दु। जीवन उपयोगी दर्शन दुथ्याना:च्वंगु दु । आकाश, पृथ्वी सूर्य चन्द्रमायात जक द्यः पूजा याइपिं मखु, सिमा जगंल पहाडयात समेत द्यः भाःपाः पूजा यानाः श्रद्धा तयाः जुइपिं नेवाः जाति खः । प्रकृतियात द्यःधकाः माने यायेगु हनेचने यायेगु अादिवासीतयेगु जातिया विशेषता खः । प्रकितिया गुणयात जीवन उपयाेगी महत्व थुइका: पूजा याइपिं नेवाः जातिं ब्यां, क्व:, खिचा, सा, नागःयात जक पूजा याइगु मखु, दाजुकिजाया नापनापं थ: थम्हं थ:त समेत पूजा यानाः जीवन न्ह्याका वयाच्वंपिं नेवाः जाति खः । नेवाः जाति खुँयात समेत पूजा याइपिं खः । बांला:गु बांमलाःगु निगुलिं जीवनया पक्ष ख: । मनूया जीवन वा समाजयात भिं याइपिन्त जक पूजा यानाः समाज न्ह्याकीगु जाति नेवाः जाति मखु । जीवनय्‌ बांलाःगु नं वइ, बांमला:गु नं वइ, भिंगु नं वइ, मभिंगु नं वइ । निगुलिंयात नं समान रुपं, सहज रुपं कया जीवन न्ह्याका वनेमा: । समाज न्ह्याका वनेमाः धयागु ज्वलन्त उदाहरण खुँद्य:यात पूजा याना: नख: हना: समाज न्ह्याकाच्वपिं नेवाः जाति ख: । नेवाः जातिं हना: वयाच्वंगु नख:चख: मध्यय्‌ भाद्र शुक्ल चतुर्थी अर्थात गुँलाथ्व चतुर्थीकुन्हु चथा: धकाः हना वयाच्वंगु दु । चथाः गुबलेनिसें हना: वयाच्वन धयागु खँय्‌ भाजु पुण्यरत्न बज्राचार्यया धापू कथं नखःचखः परापूर्व काल नसें हना वयाच्वंगु ख: । जुइफु नेपा:गा:या दकले न्हापांया आदिवासी नेवाः जातिं नख:चखः हने सःबलयनिसें हनाव:गु जुइमा: । लिपा वनाः थी थी पुराण व धर्मावलम्वीपिसं थः थ: कथं थ्वयात परिभाषित याना: थ्वया उत्पतिया बारे खँ न्ह्यथंगु जुइमाः । 

 

उत्पति

 

चथाः चतुर्थीयात घाइगु खः । थुकियात चौथी नं धायेगु या: गथेकि मंगल चौथी । चौथी खँग्व: आपालं चलन चल्तीया खँग्व: खः । चौथी खँग्व: लिपा वना: चथालय्‌ हिल । यौंकन्हय्‌ चथा: धायेगु जुल । चथाःयात गणेश चौथी धका: नं धायेगु याः । पार्वती थःगु रक्षाया लागि गणेद्य:या सृष्टियात । थ्व हे पार्वती गणेद्यः सृष्टि याःगु दिं हे भाद्रशुल्क चौथी खः । उकिं चथाःयात गणेशया बुदिं धकाः नं घायेगु या: । चौथी तिथि गणेद्य:या तिथि ख:, अले वार कथं मंगलवार नं गणेशया हे वार खः । उकि मंगलवार चौथी लात धायेवं गणेद्य: पूजा यायेगु भिं धकाः पूजा याइपिं यक्व यक्व दु । थुकथं चथाः कुन्हु गणेद्य: पूजा याइपिं नं दु।

 

चथाः धकाः गणेद्यः जक पूजा याइगु मजुसे थ्वकुन्हु नख: धकाः हनीपिसं चन्द्रमा पूजा यायेगु नं या: । भाद्रशुल्क चौथी अर्थात ञंलाशुल्क चतुदर्शी कुन्हु चथाःद्यः धकाः चन्द्रमायात पूजा याइगु खः । चथाःद्यःयात नेवाः समाजय्‌ भिम्ह द्यः धकाः कायेगु मया: । खुँद्य: धका: माने यानाः वयाच्वंगु ख: । चयाःद्य: धकाः हनीगु द्यः चन्द्रमायात छाय्‌ खुँद्यः धकाः धाल धयागु खँ ब्रम्हपुराणय्‌ ब्रम्ह वचन धका: थथे च्वयात:गु दु ।

 

छन्हु विष्णु भगवानया थाय्‌ देवसभा जुयाच्वन । थ्व इलय्‌ चन्द्रमा पार्वतीया काय्‌ गणेद्य:यात नाना कथं हिस्याना: च्वन । दक्व द्य:पिनि बांबाला:गु रूप गणेद्यःया. धा;सा .किसिया छ्यं धकाः हिस्यात । थुकथं चन्द्रमा गणेद्य:यात हिस्या:गुलि गणेद्य:वं नं चन्द्रमा खना: तचाया छंगु ख्वा: स्वक्व खुँ जुइमा धका: सरा: बिल । थथे सराः व्यूसेलिं स्वर्गय्‌ च्वंपि द्य:पिंसं नापं खुँ जुइ धका: चन्द्रमायागु ख्वा: स्वयेगु मयात । सुनानं ख्वाः मस्व:गुलिं चद्रमायात तच्वतं लाज जुल । थथे चन्द्रमा मछा:गु सिया: महाद्य: व मेमेपि द्य:पिसं गणेशया लड्डु, दुरु, लैं, सितु छाना तिमिलायात क्षमा याना: बीमाल धका: जोड यात । द्यःपिं नाप महाद्य:वं. समेत क्षमा यानाः बीमाल धकाः धा:गुलिं थम्हं बियागु सराः भाद्रशुक्ल चौथीकुन्हु छन्हु लगे जुइ, मेबलय्‌. जुइमखु धका: थःम्ह ब्यूगु सराः छन्हु जक याना: लित कयाबिल । थननिसें थ्वकुन्हु अर्थात्‌ भाद्रशुक्ल चौथी ञलाथ्व चतूर्थीकुन्हु चन्द्रमा स्वत धाःसा खुया मकाःसां खुँ पाः याकेमाली धका: चन्द्रमायात मस्वइपिं नं दु । थ्व हे, कथं ञंलाथ्व चतुर्थीकुन्हुया चन्द्रमायात खुँद्य: धका: धायेगु या:गु खः।

 

खुँद्य: चन्द्रमायात पूजा

 

      च्वय्‌ न्हयथनागु खं थ्व स्पष्ट याःगु दुकि ञंलाथ्व चतर्थीकुन्हु चन्द्रमायात स्वक्को खुँ जुइ । गणेद्य:वं चन्द्रमायात ब्युगु सरा: नं याना: मनूतय्‌सं थः खुँ जुइ वा खुँ पाः याइ धकाः ग्यानाः ञंला शुक्ल (भाद्रशुक्ल) चतुर्थीकुन्हु गणेद्यः पूजा याना:, अवसं च्वनाः, चन्द्रमा मस्वसे सुला च्वनीपि नं दु। उलि जक मखु तिमिला खने मदुनिबलयनिसें सुथ न्हापां हे थःगु म्हय्‌ खाइसि मल्ता घाना: चिना: थःत खुँ पा: याःवइ धका: ग्या:इपिं दु । थज्याःपिनि द्य:बित धायेवं पिनेनिसें खापाखिपा ग्वयाः गणेद्य:यात पूजा याइ ।

 

           चन्द्रमा बाँला:म्ह, शितलता बीम्ह व ख्युंसे च्वथाय्‌ जः बीम्हसित नांप म्वाःम्वायेक खुँ धका: बांमलाक दोषारोपण याकेमाः घाःसा, मनूया जीवनय्‌ सींक मसीक खुँया ज्या जुल जुइ वा मजूसां खुँज्या जुइफु । उकिं दछिया छक्व: जक जुसां नं खुँ ज्या सम्मानीत कथं जुइमा: । वयात स्वाभाविक कथं कायेमा: धकाः खुँद्य:यात पूजा या:गु खः । चन्द्रमायात खुँद्य: धकाः पूजा याये माःपिं नं दु, । चन्द्रमायात खुँद्य: धकाः पूजा याये म्वाःपिं नं दु । खुँद्यः धकाः ग्याना: पुमज्याइपिनि, ग्याना: जुसां चन्द्रमायात खुँद्यः धकाः पूजा याइपिनि खुँ हे मखुसां

खुँ धका: पोलय्‌ याना:हःसा व असत्य खँ प्रमाणित याये मफयेमा धकाः ख: । अथें तुं मनुया जीबन गुबले छु जुइ सुनां धायेफू ? थन छु त्वः फ्युगु दै । उकि खुँ ज्या जुसां नं स्वाभाविक धका: ख: । भगवान बुद्ध थम्ह हे धया बिज्याःगु दु कि जीन्दगीभरी खुया मकाःपिं, मखुगु खँ गुबलें मल्हा:पिं, मज्यूगु ज्या गुबलें मयाःपिं दैमखु धकाः । थ्व खँ यथार्थ खः, सत्य खः ।

 

चन्द्रमायात पूजा यायेगु धकाः न्ह्याबलें याइमखु । थ्व ञंलाथ्व चतुर्थी अथवा भाद्रशुक्ल चतुर्थी कुन्हु द्य: खिउँले च्वन धायेवं चन्द्रमा लुयावइ । सामाजिक धारणा कथं सर्गतय्‌ खने दया वयाच्वंगु चन्द्रमायात खुँद्य: दुबीत धायेवं लाछि खिचातय्‌सं उइ । त्वा: त्वालय्‌ खुँ वया: खूवल धाःसा गुकथं लाछि खिचा उइ उकथं हे व कुन्हु चन्द्रमा खने दयेक वयेवं लाछिखिचां उइ । चन्द्रमा दुबित धायेवं खिचातय्‌सं उइगु याइमखु । थथे खिचातय्‌सं सुचं बिल धायेवं फुकसिया कःसिइ वा चन्द्रमा खने दुथाय्‌ च्वना: चन्द्रमायात पूजा यायेगु याइ । चन्द्रमा लुसानिसें द्य: तुयू मजूतले थथे पूजा यायेगु याइमखु । खिचां उयाच्वंतले जक पूजा यायेगु जुइ । थुकि त्वाः त्वालय्‌ छक्वलं हे पूजा यावेगु जुइ छाय्‌ घाःसा खिचा उल धायेगु पूजा याइगु खः । छाय्‌धा:सा खिचा उतलय्‌ जक पुजा जुइगु खः । गुम्हं गुम्हं तान्त्रिकतय्‌सं चन्द्रमा लुइगु इलय्‌ खुँद्य: दुबी धका: स्यू । थज्या:पिसं खिचा उइ न्ह्यः हे द्य: पुजाया लागि सुरु यायेगु याइ । द्य: पूजा याना: च्वच्यं हे खिचा उयाहयेगु सुरु जुइ । नेवा:तय न्हिन्हि पूजा याइपिं द्य:पिं मध्यय सुर्द्य: व चन्द्रमा नं खः । सुर्द्यःयात सुथय्‌ पुजा याइगु जूसा चन्द्रमायात सन्ध्या इलय्‌ यायेगु धका: जाकि पुजा याना: मत बीगु याइ । न्हिन्हि जाकिं जक पुजा याना: मत बीगु याःसां थ्वकुन्हु स्वां सिन्ह: तया: विशेष रुपं पूजा याइ । न्ह्यागु नख:चख: हंसा नं छँय्‌ छखां नीसी जुइमाःपिं नेवाःतय्‌ थ्वकुन्हु नं नीसी याना: म्वःल्हया शुद्ध याइ । थ्वबलय्‌ चन्द्रमा खनेदुथाय्‌ विशेष याना: क:सिइ पूजा याइ । पूजा यायेगु थासय्‌ बँ थिला: शुद्ध याइ । थथे चन्द्रमा पूजा याइबलय्‌ सुर्द्य:या ल्वहंया मूर्ति तया चन्द्रमाया नाप सर्द्य: नं तया पूजा यायेगु चलन दु । ल्वहंया सुर्द्य: अप्व: याना: नेवा:तय्‌गु छँय्‌ छँय्‌ कःसिइ तयात:गु दइ । चन्द्रमा नाप सूर्द्यः तया: पूजा याःगुली चन्द्रमा थें मलिन कथं तेज ज: व्हला: मखु सुर्द्यः: थें तेज व्हला: जीवन न्ह्यायेमा धकाः नं जुइफु । जीवनया ज: गुबले सुर्द्यःया तेज:थें तच्वतं थी गुबलें चन्द्रमाया थें नाइसे च्वना: सिचुका न्ह्याइपुका बी थें ख: ।

 

            चन्द्रमायात पूजा याइबलय्‌ उगु इलय्‌ खनेदुगु फलफूल विशेष याना: तुसि, पासि, केरा, आमा:सि, स्याउ, धालेय्‌ आदि द्यःयात छाइ । थ्व इलय्‌ कःनि, मुस्या आदि सुकुगने धुकुगु थी थी बुबः नं सिया: द्यःयात छायेगु याइ । गथेकि कःनि मुस्या,खत्याः, बरां, कय्गु, चना, छ्व, बकुला:, सिम्पु व माय्‌ आदि सिया: द्यःयात छाइ । थ्व नापनापं थ्व नख: स्वयाः छु ला न्ह्यः विशेष यानाः आषाढ श्रावणबलय्‌ खनेदुगु फलफूल मध्ये छगू ब:सि ख: । थुबलय्‌ विशेष याना: बःसिया पु तछ्याना: उकिइ दुने च्वंगु खायुगु सि बसपतिपु नं द्यःयात छायेगु चलन दु । बसपतिपु छायेगु छाय्‌ जुल धयागुलिइ सिनाज्या याना:च्वनीगु थ्व इलय्‌ नेवाः तय नख: हनेगु उलि मदुगु जुगुलिं बःसि द्यःयात छाये थें यानाः उकिया पु बसपतिपु छायेगु याना: वयाच्वंग ख:। मेकथं धायेगु ख:सा नेवा:तय्‌गु विशेषता फछिं फतले छुं वां मछ्वयेगु व फछिं फतले छ्यलेगु ख: । जुइफु बसपतिपुइ क:नि मुस्या छुस्या आदि सियागु नसायात पचय्‌ यायेगु शक्ति दुगु जुइमा: । बसपतिपु खायुगु सवा: ख: । उकि कःनि मुस्या आदि थें ज्या:गु छाःगु नसा पचय्‌ जुयाः प्वाथय्‌ च्वंगु विकार नाश जुइमा धका: नं जुइफु।

 

             चन्द्रमायात पूजा याना: छाइगुलिइ फलफूल व बुब: सिया: जक मखु तुमा व पालुमा नं छायेगु याइगु ख: । छाय्‌ धा:सां चथा:यात नेवा:तय्‌सं मोहनिया च्छय्‌लाभू वा मौहनिया समय कथं नं कायेगु या: । मोहनिबलय्‌ आगमय्‌ भुयुफसि नापनापं तुमा व पालुमा नं स्वनेगु याइ । चालंकुन्हु भुयुफसि नापनापं तुमा व पालुमा निगुलिं पालेगु नं याइ । मोहनि त:जिगु नख: ख:सा चथाः चीधंगु चख: जुगुलि पालुमा व तुमा स्वनेमा:गु ख: । चथा:यात पुण्यरत्न बज्राचायं चख: धका: धयादीगु दु । तर गुम्ह गुम्हसिया थ्व नख: धयागु हे मोहनि नख:या सुरूवात जुगुलिं थ्व नख: मोहनि नख:थें त:जिक हनेगु नं याइपिं दु । छायधा:सां थ्व नख: बांलाक हन धाःसा मोहनि तःजिक हने दै । नाप द्य:पुजा याना: द्य:यात भ्वय्‌ छायेगु चलन दु । छेँया दक्को परिवार च्वना पुजायाइगु चथाः द्य:पूजा याये सिधल धायेवं द्यःयात छानात:गु लाना प्रसाद धकाः छेँ ज: फुकसिया मुस्या फलफुल आदिया नापं समय नया: लिपा तःजिक भ्वय्‌ नयेगु याइ । छँया जःपिं नं थ्वबलय्‌ बायाच्वन धायेवं मोहनिबलय्‌ नं बायाच्वने माली धकाः थुबलय्‌ पिने च्वना: च्वंसा छेँ वया: परिवार नापं नखः हनेगु याइ । 

        थ्व नखःबलय्‌ मदये धुंकापिनि नामय्‌ सिब्व: नं तयेगु याइ । नापं बियाच्छये धुंकपि म्ह्यायमचा भिंन्चापिन्त नखत्या स:ता: नकेगु नं याइ । उकिं थ्व नखःयात नं चखः कथं मखु, नख: कथं हनीपि नं दु।

 

         थ्व नख:बलय्‌ कृषि उत्पादन कथं सामाज्या सिधया: वा दुकायेगु मजूसां कःनि, मुस्या, च्छ, बकुला:, चना, कय्‌गु, आदि बुबः सयेकाः दुकाये धुंकूगु जुगुलिं कःनि मुस्या सिया: नकेग्‌ याइगु ख: । थ्व इलं नसें विस्तार विस्तारं नेपाः गालय्‌ हावापानी नं भचाभचा ख्वाउँया वइ । खसु सालुक वयेगु सुरु जुइगुलिं चिकुचिकु धायेगु सुरु जुइ । उकिं थ:गु म्ह क्वाकेगु कथं कःनि, मुस्या, बुब: सिया नया: म्ह क्वाकेगु व सामःज्यायात बल दयेकेत तयारी यायेगु खः । बुबःयात झी नेवाःतय्‌सं नख: कथं थी थी परिकार दयेकाः नयेगु चलन मध्यय्‌ थ्व नख:बलय्‌ भाजनय्‌ तया: बुब: सिया: नयेगु नं खः । गुंपुन्हि बलय्‌ व हे बुब: फ्वया: चुलि जायेकाः क्वाति दायेका: नयेगु याइ । पञ्चदानकुन्हु व हे बुबःयात मफ्वसै अथें तुं केँ खुने थें क्वाति दायेकाः गंक्वाति धकाः नयेगु चलन दु । व हे बुबःयात चथाःबलय्‌ सिया: नयेगु याइ । थ्वबलय्‌ बुब: नापनापं क:नि, खत्या, बरां बसपति नापं तया: सियानयेगु याइ ।

 

चथाः हनेगु ईं धयागु ञंलाबलय्‌ ख: । थुबलय्‌ ज्यापुत नसंचा इलय्‌ बयपुयाः पीठपिठय्‌ चा:हिला: ञंला सेवा धका: धर्म यायेगु याइ । न्हिनय्‌ न्हिनय्‌ बचा धिकःपिं मिसामचात थ:थ:गु लागाया थाय्‌या पिठपिठय्‌ ञंला सेवा वनेग्‌ धकाः बनेगु याइ । सुथय्‌ ञंला सेवा वनीपिसं कःनिमुस्या कचिकं हे छायेगु या:सा न्हिनय ञंला सेवा वनपिं मचातय्‌ कःनि मुस्या तया: पूजा वनाः ञंला सेवा वनेगु याइ।

 

गुंलाबलय गुंलाधर्म हनेगुया लागि गुंलाबाजं थाना: स्वइम्भ्‌ वा चिभा: चाःह्यू वनीपि थौंकन्हय्‌ थें बयपुया: नसंचा हुलिपिं ज्यापुतय्‌गु बय्‌ न्यने उलि मखने धुंकल । अथेंतुं ञंलासेवा वनीपिं मिसामचात नं उलि खनेमदु ।

 

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shyam Lal Shrestha
shyam-lal-shrestha-ji
Your Contribution