Jheegu Information

All information of newar community.

लेख्य व लेखन ज्वलंया सामान्य परिचय

silapatra1

लेख्य व लेखन ज्वलंया सामान्य परिचय सहप्रा, ज्वाला म्थापित पा.सं.क्याम्पसया भू.पु.वि.स.प्र.        मनूतय्‌ थ:गु मनय्‌ दनावःगु छुं नं विचार भाव प्वंकेगु तरिका धयागु ल्हाःतं, छ्यनं भाय्‌ यानाः, म्हुतुं न्वंवानाः अथवा च्वया: ख:। भाय्‌ याय्त ल्हाः, छ्यं संकीसा, म्हुतुं न्वंवाय्त म्हुतुं विभिन्न स: पिकया: भाषाया रुपय्‌ ब्यक्त याइ । च्वया: भाव ब्यक्त […]

Shyam Lal Shrestha
shyam-lal-shrestha-ji
Your Contribution