प्रेमध्वज प्रधान

छें :- बागबजार ,यें
बू :- ने.सं.१०५८
बौ :- रत्नध्वज प्रधान
मां :- [प्राणदेवी प्रधान
ब्वं :- बी.ए.
च्व-भाय् :- नेपालभाषा व नेपाली
च्व: :-कविता व मे

Description

विभूषण :- प्रबल गोरखा दक्षिण बाहु (प्यंगुगु)

म्हशिका :- थ्वय्क:नेपालभाषाय् दकलय् न्हापां न्हू म्ये हालादिइम्ह लोकं ह्वा:म्ह म्येहालामि ख:। थ्वय्क:नेपाली भाषाय् लोकं ह्वा:म्ह म्ये हालामि ख: ।

Spread the love

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “प्रेमध्वज प्रधान”

Your email address will not be published. Required fields are marked *