पूर्ण ताम्राकार

नां         : पूर्ण ताम्राकार

थायबाय्‌  : मरू पिगंननी, मरू त्वाः, यैँ

थौकन्हे   : चिकंमू, यैँ

शिक्षा      : एम.ए, (अर्थशास्त्र)

लजगाः    : प्राध्यापन व प्रशासन सेवा

Description

सफू

१. साहित्य लचं  (समालोचना मुना) ने.सं. १११२
२. साहित्य लिच्वः (समालोचना मुना) ने.सं. १११९
३. हिसु दंगु सः (च्वखेँ मुना) ने.सं. ११२२
४. ल्हाब्सा (समालोचना मुना) ने.सं. ११३४
५. हल्लिमलि (च्वखँ मुना) नेस ११४१
६. कवि सुन्दर मधिकर्मि (जीवनी) ने.सं. ११४१
७.नेपालभाषा साहित्यया समालोचना (समालोचना गुना) नेसं ११४३
८. क्वाति (समालोचना मुना) ने.सं. ११४३

सिरपाः हना

१. थी थी नेपालभाषा साहित्य सम्मेलनय्‌ ११ गू सिरपाः (ने.सं. १०९८) तक
२. भाषाजवा: धर्मादित्य धर्माचार्यया १०० दँ बुदिं हनापौ व सिरपाः (नेस ११२१)
३. ठाकुरलाल सिरपाः (ने.सं ११२२)
४ कवि रामजी प्रधानाङ्गया १३४ दँ बुन्हिस नेपाल संस्कृति लय्‌पौ पाखें हनापौ (नेस. ११२८)
५. भिक्षु हेरा साहित्य सिरपाः (नेस ११३९)
६. प्रयागमान लुमन्ति सिरपाः (नेस ११३९)

 

Spread the love

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “पूर्ण ताम्राकार”

Your email address will not be published. Required fields are marked *