८. याताजि (Quality of Verb Pattern)

omnamobagiswaraya
  • १.या (Verb) 
  •   २.ताजि (Quality of Pattern) 
  •   ३.मायासु (Original Verb) 
  •   ४.ब्वाय्यासु (Adverb) 
  •   ५.न्ह्ययासु (A kind of Infinite) 

( ‘याक’ लिसे यासु गन, गथे च्वना वइ, व यासु छ्यलाय्‌.स्वया । आः व खँपु ज्याय्कथं ग्व:ताजि दु, व स्वे।)

नेपाल भासाय्‌ यासुं भराय् ब्याक अर्थ कत्ता:। उकिं खँपु छ्यला कथं  ग्वःताजि दु, व थन छता छतायात ब्वया स्वे। ब्याक्कयां नमुना न्ह्यवय्‌ बिइ । छाय्‌ धाःसा उकिइ यासुया बांलाक ख्वाः सिइ दया वः।

याताजि १;
छथी ‘यात’ काइगु यासु। थुगु क्वथाचाय्‌ छथी “यात” ( “यात’ वइगु ) कया: छ्यले दुगु यासु बःचा हाःगु खँपुइ छ्यला स्वे ।

क्वथा -ल्या १ ( याताजि १)

याक      । यात         । यासु

माकलं   । झीत        । हयकाल
इमिसं     |  छिमिसं  । पिल्हुत
भाजुपिसं। भौपिन्त   | बेफल
भ्वातिनं   । मचातय्त । म्हितकल
ब्वां         | रामचित  । सःतल
लमिं       | माजुयात  । व्छन
खुं        ।  कपजापिन्त। स्वफ्यात

१. यात काइगु यासुया ब्याकय् लितँसा चिं (ं)वइ।
२. यात नां बा मंकाःनां जुइ ।
३.ह्याबलें ज्यान दुगु ‘यात’ जुया च्वनि। 
४. मेगु नं थुगु पहःगु यासु थुकथं हे खँपुइ छ्यले फु।
५ . याताजि ३. या क्वथाय्‌ नं छ्यले दु। 

छथी यात (०) काइगु थुगु क्वथाय्‌ छथी “यात (०) कयाः छ्यले दुगु यासु बःचाहाःगु खँपुइ व्वयास्वे ।


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Spread the love