हाेलीं जात्रा याइम्ह चकंद्यः

chakandhyo

नातिकाजी महर्जन्

         नेवाः वस्ती थीथी इलय थीथी थासय्‌ जात्रा नख:चखः हनावया च्वंगु दु । अथे होलिपुन्हि बलय थँबहीया बिक्रमशिल महाबिहारय् च्वंम्ह चकंद्य:या बिस्कं जात्रा जुइगु खः । थ्व जात्रां भगवानबहाल दुने  च्वंम्ह सिंहलसार्थवाहुया प्रतिमुर्ति ह्याउंम्ह द्यःया जात्रा याइगु ख: । थंबहीमिपिन्सं थ्व होलिपुन्हि जात्रायात पाहाँच:-हे कथं प्वाकिजा नख:- धकाः माने याइगु ख; । बसन्तया लसं स्वाँ सिमाकचाय् वाउंगु च्वः जाया वइगु इलय् चिकुला फुनाः ताला, न चिकु न तान्व, ल्यायम्ह ल्यासेतय्‌ नं बैशं मन चचं धाइगु, देय् न्यंक होली म्हितीगु बखतय्‌ जुइगु थ्व तसकं न्ह्यैपुगु जात्रा खः । 

        चीर स्वाइगु अष्टमी खुनुनिसें अबिरया होली सुरू जुइगु खःसां तबि थौंकन्हे बिकृति अप्व: जुसेंलि छन्हु हे जक सीमित जूवंगु खः । होली पुन्हि खुनु सुथय् सकभनं होली म्हिति । थँबहिली थ्वखुनु बान्हिलिसा गुभाजुपिन्स बिधिकथं पुजायानाः मूचुकया क्वथाय्‌ तयात:म्ह चकंद्यःयात भगवान बहालया दक्षिणपत्तिइ च्वंगु तुं चुकय्‌ लुइपाखे स्वःगु फल्चाय्‌ पःमांत व दगूतसें ल्ह्वनाः ब्वय्‌ हइ। थ्व दिनय्‌ थँबही त्वा: खल:या (ज्यापुतय्‌) मूधिमे नास: पुजा भ्वय्‌ न्याइगु ख: ।

 

          सन्ध्या इलय भ्वय्‌ नय् सिधयवं गुरुं न्यायकेत त्वाःछिं तुं चुकय् धिमे थाना: धुन्या हिइकाः मुनी । अनं लिपा खलःया बच्छि जःपिंसं तुं लिकसं ‘च्वनाः दाफाः थाना म्ये हाली । थँबही त्वा.या चिज: खलःपाखें धुँन्या हिइकाः धिमे थाना: मुनी । बाजंया रौनकं ।अन छचालिं जात्रा स्वैपिं जायेक दइ। थ्व हे क्थं कजि पःमां खल: गुथियारपिंसं गुरुं न्यायकेत दक्व: ब्यवस्थित यानाच्वनी । स्वतजाःगु छत्र, चखमुया छत्रया नं ज्वरजाम याइ । अथेहे गुप्वा: यग्गागु इता: मत न च्याकी । गुभाजुपिन्सं तुत ब्वनाः पुजा यायां द्य:यात बल्ला:पिंसं ल्ह्वनाः चुकय्‌ थुखेउखे इधुथिधु याइगु खः । थ्व द्यःया दुने गुभाजुपिं च्वनीगु ख: । थ्व इलय्‌ गुलिस्यां वस लालां वनि, गुलिस्यां अबिरं छ्वाकी, गुलिस्यां स्वतँ दूगु छत्रं कुइका: चा: हीकुहीकुं द्यःया ल्यूल्यु ब्वाँयंब्वाँय्‌ जुइ, अथेहे छतँ दुगु मेगु छत्रं नं कुइका: चाःहीकुहीकुं वनि, गुली अबिर छ्वाकल उलि हे द्यःया ख्वा: झझं मुसुंका: थें, न्ह्यू थें खने दइ । थथे द्यःयात गुधू तक न्यायका फल्चाय्‌ हे बिराजमान याकि । थुकियात हे गुरुं न्यायकीगु धकाः धाइगु ख: । थथे बहनि गुरु न्यायेके क्वचायवं निगू धिमे खल:या धुन्या द्य:फल्चाय्‌ जवंखवंचिना: सकलें थःथःगु छेँ लिहाँवनी । द्यःयात नं चछि अन फल्चाय्‌ पाः च्वनाः चाहीकि ।

 

        कन्हय्‌खुनु सुथय्‌ हाकनं थँबही त्वा:या तज: खलःपाखें द्यःया न्ह्यःने दाफा भजन याइ । सकले द्यःके वयाः पुजा याइ । थ्वखुनु मू द्यःजात्रा याइगु जुया द्य: यंकेगु लँय्‌ सु्थनिसे जात्रा सिमध: तले सुचं बिइकथं तानाद्य: चाहिकी । थ्व ज्याय्‌ ल्हुतिं च्वयेच्वंपि पुतुवारतसें गं थाना: चाहिलीगु ख ? थथे चाह्यू वनीबले गुलिसिनं दक्षिना वी व आम्दानी फुकं इमिसं हे काइ ।

 

         बान्हिलिपा मू जात्राया निति चकंद्य:यात फल्चां ल्ह्वनाः भगवान वहाःया न्ह्य:ने लँय्‌ पारी ससुद्य:या देपायच्वंगु दबुली बिराजमात याकी । थ्वखुनु द्यः जात्रा याइबलय्‌ लुँ आख:  वः आखः: दुगु प्रज्ञापारमिता सफू नं द्य:लिसेँ जात्रा याय्‌मा: । धायेतला थ्व सफूया आखः मञ्जुश्री नं च्वयातःगु धाइ । थ्व स्वयेत ल्हासांनिसें सँयेत यक्व वः । जात्राया झ्वलय्‌ थ्व सफू खतय्‌ तया: चाहिकी । थथे कुबिया चाहिकेत प्यंगथांयापिं वलाछिमित वय्‌माः । थुकिया पलेसा इमित पःमांतसें झिफा: जाकि बीगु चलन दु। व जा थुयाः नयेत तरकारी घाःसा थपिंसं हे ज्वना वया: थुयाः नडइगु खँ धाःगु ख: । थथे द्यःया ल्यूल्यू प्रज्ञापारमिता सफू नं जात्रा याइ ।

 

          ई त्यःलिसे न्ह्यखुनु थें बाजं खलःत दक्व मुनी । थ्व खुनु थँबही चिज: खल:तय्‌ नास: पुजा भ्वय्‌ न्याइ । इपिं नं भ्वय्‌ सिधय्‌काः थ्यंक वइ। अनंलि पँयेताः खलः धकाः पःमातय्‌गु बिस्कं लवां पाेंगा बाजं नं पित हइ । अथेहे प्यंगःथामय्‌ च्वपिं वलाछिमित नं पछिमा थाना: बाँसुरी पुया: द्यः लँस्व वइ। थथे सकलें मुने धुंकाः गभा:जु, पमा, ज्यापुत सकलें जाना: बबलाःपिंसं द्यःयात ल्ह्वना: बुलुहुँ क्वत यंकी । थथे जात्राय्‌ न्हापलाक धिमे निथ्व: अनं दाफा खल:, अन हाकनं बासुरी खलः, अले द्यः दथुइ तया: यंकी । वयां लिपा हाकनं पँयेताः खलःलिसें यक्व लस्कर ल्यूल्यू वनी ।

 

        थथे लस्करी ज्याथा जुया न्ह्याः वनी । द्यःयात केपु मब्यूतले ज्याथा त्वाःयाम्ह थाकुली द्यांलाना च्वनी धैगु खँ न्यना । अनं छुस्या बहा। मुस्या बहा:, असं, भोताहिति जुयाः मासंगल्ली जनबहा: पिचायेकी अन वंघः जुया: लाय्‌कू हनुमानध्वाका कुमारी छेँ मरुसत: थ्यंका: लित हइगु खः । अनं हाकनं कम्पुकोट जुया: प्याफल पिचाय्‌की । लिपा अन लं दथ्वी हे क्यान्टेन दयेका: लुखा तयाबिसेंलि द्यःयात ग्वतुका: थाकुक लुखां दुतपित यायेमा:गु अवस्था नं वःगु खः । अनं हाकनं न्यत जुया किलाघः, इतुंबहाः थ्यंकीगु खः, अन थ्यनेवं बाजं छझा: दिकी । छायधा:सां अनं सिहंसार्थबाहया सस: केशचन्द्रया छेँ ख: ।

 

           अनं थायेमदु, क्वाःबहा:, थँबही भगवति द्यःया न्ह्यःने वनी । थन थ्यंकाः नं बाजं थाइमखु । छायधा:सा अन नै कला: दु हँ । अनं पकनाज्वः, गल्कोपाखाय्‌ थ्यंक: वइ । गल्कोपाखाय्‌ उत्तरपति स्वका: द्य:या बुँ क्यनी । अले “जवबंखरवं लुँ बुँ वह: बुँ जिगु बुँ जक भुयु भुयु” धका: लवां पोँगा पुइ । अनं हाकनं गाःहिति जुया: द्यःयात भगवान बहाःया मू चुकय्‌ दुने देपापति दिकी । थ्वयां लिपा हानं गुरुजुपिन्स ज्यूगु मज्यूगु पुजा कया वल धका: ब्वबीगु चलन दु। थथे ब्वबीवं द्यःया ख्वाः खिउँसे च्वंकी । उखुनु चान्हय्‌ अन हे बाय्‌ तया: कन्हय्‌ खुनु नीसी याका: दुत बिज्याकी । थथे ख:सां आ: मू जात्रा खुनु गुबलें फुसिंख्य: यापिनि बाजं, गुबलें बाछै बाजं थाना: चाहिकेगु याना हयाच्वंगु दु । पर्यटकिय क्षेत्र ठमेलय्‌ ज्वीगु थ्व जात्राया महत्व यक्व दु । अथे जुयाः थुकियात ब्यबस्थितकथं न्ह्याकेमा: धकाः सः दनाच्वंगु दु । फुक्कसिगु ग्वहाली सदयेकं थ्व सुथां लाइसखु ।

 

 

Spread the love