यःसिं थनेगु

yoshin80

यःसिं थनेगु

डा.चुन्दा वज्राचार्य

          यँयाः वा इन्द्रजात्राया सुरु य:सिं थना:निसें सुरु जूसा य:सिं क्वथया क्वचायेकीगु खः ।  यँया: सुरु जुइ च्यान्हु न्ह्य:निसें सरकारी जंगी कर्मचारी नाय: महानाय: रकमी गुथियारत सरकारी पुरोहितपिं सकलें जाना: यँयाः पूर्वपाखे अवस्थित नाला गांयाथाय्‌ च्वंगु य:सिंगु धाःथाय्‌ य:सिं काः वनेगु याइ । अन जंगलय्‌ च्वंगु सिमात मध्यय्‌ तप्यंगु सल्ला सिमा छमा ल्यया उकिइ विधिगत रुप॑ वनकालीया नामय्‌ दुगुचा बलि बिया: पूजा याना: सिमा पाला: क्वथयेगु याइ । व हे पाःगु सल्लाया सिमायात यःसिं थें थिकचा जुइक पालाः जात्रा याना: ख्वपय्‌ तये हयेगु याइ । ख्वपय्‌ छन्हु निन्हु तया: अर्थात सिमा पाला हःगु सिंग्बँ यःसिं भचा न्हंगंकालि थिमिइच्वंपिं मनूतय्‌सं ख्वपंनिसें जात्रा याना: यँया भोताहितिइ हया तये हयेगु याइ । थिमिइच्वंपिसं तयावना छन्हु लिपा यँयापिं वना: हे भोताहितिनिसें जात्रा याना: ञलाथ्व शुक्ल अष्टमी अर्थात कायाअष्टमी कुन्हु यँया हनुमानध्वाखाया कालभैरवया न्हय:ने तये हयागु याई । अन प्यन्हु तये धुनेव यःसिं गनेनं धुंकीगु जुइ अले भाद्र ञलाथ्व एकादशीकुन्हु अर्थात हरिकोलडी एकादशीकुन्हु मनूत जाग्राम च्वनाः वामन द्वादसीकुन्हु अर्थात न्हे ञलाथ्व द्वादशीकुन्हु साइतय्‌ य:सिंयात पूजा याना: कालभैरवया न्हयःने यँया सायमितय्‌सं वया: यनेगु याइ । यःसिं क्वय्‌ किसि गयाच्वम्ह लुँयागु इन्द्रया मूर्ति तयेगु याइ ।

         न्हापा न्हापा यःसिं थने छन्हु न्ह्यः अर्थात ञलाथ्व एकादशीकुन्हु नेपाःगा:या सकल जागीरदारत जाग्राम च्वनाः भारनी प्याखं स्वइगु जुयाच्वन । यौंकन्हय्‌ थ्व भारनी प्याखं धयागु नं खनेमदु । अले सरकारी कर्मचारीत जाग्राम च्वनेगु धयागु मन्त । खालि सम्बन्धीत मनूत जक च्वना: य:सिं थनेगु जुइ धुंकल । यःसिं थनेगुया नापनापं मरु ग:कू न्ह्यःने वा मरुसत: व सिंहसतःया दथुइ च्वंगु तःकूगु चकंगु दुवातय्‌ लाक्क इन्द्रद्यःयात नं ख: दयेका: व हे खतय्‌ ल्हा: निपां ब्वयेकाः चिना: जात्रा यायेगु याइ । थ्व दिनय्‌ हे स्‌थय्‌ त्वाः त्वालय्‌ इन्द्राद्य: ब्वयेमा:पिनि इन्द्राद्य: ब्वयेगु याइ । क्वंचाय्‌ ख्वा:पा: च्वयात:गु हाथुद्य: नं ब्वयेगु याइ । नापं व थ्वँ अयेला हायेकी । थ्वकुन्हु हे यँया:या द्यःपिं ब्वये माःपिनि हाथु द्याःया नापनापं द्यःद्य:पिनं ब्वयेगु याइ । मरुइ माजु देग: व जोशी देग:या दथुइ झ्याःमत तया यँया: ज्वःछि बहनी बहनी झ्या: मत: च्याकेगु नं याइ । इन्द्राद्य: ब्वयेगुलिइ वंग:, यतखा, थायमरु, ब्रम्हत्वा:, न्ह्य:खा: आदि थाय्‌ थासय्‌ थौंकन्हय्‌ अप्व: थासय्‌ इन्द्रद्य: ब्वयेगु मयाये धुंकल । मरूयाम्ह इन्द्राद्य: हे चलन दु । मुख्यम्ह जुगुलिं गुथि न्यायेका वयाच्वंगु दु । यँयाः क्वचाल धायेवं ञलागा: चौथीकुन्हु साइत स्वया: हे यःसिं क्वथलेगु ज्या जुइ । थ्व नापनापं ब्वयात:पिं इन्द्राद्य:, हाथुद्य: ब्वयात:पिं गुलित नं द्याःया मूर्ति दु, अपिं फुक्क दुकायेगु ज्या याइ ।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *