भाय्लचं (Grammar)

भाय्लचंया दकलय त:धंगु खँ – गुगु खँग्वः गुकथं, गन व गथे छ्यले दु, अन्याःगु खँग्व: गुकथं गथेयानाः ज्याना हय छिं, अले गन्याःगु यासु गन गुकथं छ्यले दु धइ्गु खँ अःपुक व याउँक स्यने कने याइगु हे थौंयात मदय्क मगाःगु भाय्लचंया ज्या जुया च्वंगु दु । 

इस्वरानन्द (चलँचा)
स्राेत ः रवि शाक्य (अनलाइन)

ल्या- नेवा: खँग्व:  -(English words)

१. आख: (Alfphabet)

२. न्वसु (Pronounciation) 

३. दसु (Sign of Apocope)

४. म्ह (Number) 

५. जा: (Gender)

६. लितँसा (Suffix) 

७.यासु छ्यला (Uses of Verb) 

 •   १.खँपु (Sentence) 
 •   २.व (Tense) 
 •   ३.न्ह्यव (Past) 
 •   ४.लिव (Future) 
 •   ५.आव (Present) 
 •   ६.न्ह्यस: (Interrogative) 
 •   ७.अजू (Exclametory) 
 •   ८.उजं (Imperative) 

८. याताजि (Quality of Verb Pattern) 

 •   १.या (Verb) 
 •   २.ताजि (Quality of Pattern) 
 •   ३.मायासु (Original Verb) 
 •   ४.ब्वाय्यासु (Adverb) 
 •   ५.न्ह्ययासु (A kind of Infinite) 

९. ज्यानाखँग्व: (Formation of Words) 

 •   १.तँसा (Suffix) 
 •   २.ज्यानाग्व: (Verbal Formation) 
 •   ३.छ्यानाग्व: (Derivative Form) 
 •   ४.चिनाग्व: (Compound Form) 
 •   ५. न्ह्यतँसा (Prepositional Preffix)