Jheegu Information

All information of newar community.

नेपा:या बुद्धधर्म बज्रयान व महायानया बहाःबही

थ:नेपुईया बिहार:-

 • १.मैत्रीपुर महाविहार–क्वा:बहा:–थँहिति
 • २.रत्नाकेतु महाविहार–झ्वा:बहा:–त्य:र
 • ३.हेनाकर महाविहार–ध्वाखाबहा:–त्यःर
 • ४.हेमवर्ण महाविहार–गंबहा:–नःघः

दथुपुईया बिहार:-

 • ५.सुरतश्री महाविहार तछेबहा: असं
 • ६.कनकचैत्य महाविहार जनबहा: केलत्वा
 • ७.केशचंद्रकृत पारावर्त महाविहार-इतुंबहा: किलाघ:
 • ८.मुलश्री महाविहार मूबहाः वतु
 • ९.मन्त्रशिद्धि महाविहार सलबबहा: गुचात्वा:
 • १०.रत्नकीर्ति महाविहार मखंबहा: मखं
 • ११.राजकीर्ति महाविहार तेबहा: तेबहा:

लाय्कूपुईया बिहार:-

 • १२.श्रीखण्डतरुमूल महाविहार सिखंमूबहा: बसन्तपू

क्वथुपुईया विहार:-

 • १३.ब्रम्हचक्र महाविहार ओमबहा: ओमबहा:
 • १४.वज्रशील महाविहार इकुबहा: यँगा:
 • १५.मणिसंघ महाविहार मिखाबहा: मंजेश्वरी
 • १६.किर्तीपुण्य बज्रधातुचैत्य महाविहार-लगंबहा: लगं
 • १७.मणिसिंह महाविहार (जपातुं)-मुसुंबहा: ब्रमूत्वा:
 • १८.मणिसिंह महाविहार (पिनेया)-मुसुंबहा: ब्रमूत्वा:

यँदेया झिंच्यागु बहीया नां धल:

 • १. विक्रमशील महाविहार(केन्द्र)-थबही ठमेल
 • २. रत्नकीर्ति महाविहार मखंबही मखंगल्ली
 • ३. इतंलखुपारावर्त महाविहार-अतलखु:बही यतखा
 • ४. इतंलखुपारावर्त महाविहार-महांका:बही यतखा
 • ५. मुक्तिपुर महाविहार मुकुंबही यतखा
 • ६.शाक्यकेतु महाविहार मरुबही मरुहिटी
 • ७. उद्दतकीर्ति खोइतानक महाविहार-न:बही यँगा:
 • ८. षड्क्षरी महाविहार दुगंबही न्युरोड
 • ९. षड्क्षरी महाविहार कोथु दुगंबही न्युरोड
 • १०.गगनसंगम महाविहार गणबही गणबह:
 • ११.कीर्तिपुण्य महाविहार न्हायकंबही लगं
 • १२.कीर्तिपुण्य महाविहार च्वाकंबहि लगं
 • १३. नदीसंगम महाविहार खुसिबही टंकेश्वर
 • १४.ज्योतिकिर्ति महाविहार स्वयम्भूबही स्वयम्भू
 • १५.उदयनीलगिरी महाविहार बिलासबही बिजयेश्वरी
 • १६. समाधिमण्डप महाविहार थथुबही चाबही
 • १७. गगनगञ्ज महाविहार कोथुबही चाबही
 • १८. श्रमिक महाविहार (अलग्ग )-लाय्कुबही हनुमानध्वाखा
 • १.लोकेश्वर महाविहार लस्कद्यो:या बही, इताछें
 • २. ज्येष्ठबर्ण महाविहार निबहाः, वंशगोपाल
 • ३. अखण्डशील महाविहार अखंबहाः नासमना
 • ४. लुम्बवर्ण महाविहार लुंबहाः, सुकुलध्वाखा
 • ५. मंङ्गल द्वीप महाविहार झौरबहाः गोल्मढी
 • ६. इन्द्रवर्त महाविहार इनाचोबहा:, इनाचो
 • ७. धर्मउत्तर महाविहार मुनिबहाः,इनाचो
 • ८. आदिपद्म महाविहार तुंबहाः, सूर्यमढी
 • ९.विश्व महाविहार बिकुबहाः, क्वाठण्डौ
 • १०. प्रसन्नशील महाविहार पशुबहाः, क्वाठण्डौ
 • ११. दीपंकर (आदिबुद्ध) महाविहार ध:ननिबहाः क्वाठण्डौ
 • १२. मन्जुवर्ण महाविहार वाम्बहा:, क्वाठण्डौ
 • १३.यङ्गलबर्ण महाविहार यांबहा:, क्वाठण्डौ
 • १४. ज्येष्ठबर्ण महाविहार कमबहाः इनाचो
 • १५. चतुब्रम्ह महाविहार तधिछेंबहाः,लाय्कु
 • १६. ज्येष्ठबर्ण महाविहार तंचाक्वनेबहाः, तंचाक्वने
 • १७.जयकीर्ति महाविहार तथुबहाः न:पुखू
 • १८. शुक्रवर्ण महाविहार कुटुबहा:,भर्वाचो
 • १. हिरण्यबर्ण महाविहार क्वाबहा: क्वालखु
 • २. गुणलक्ष्मी महाविहार धुम्बहा: कोबहा:
 • ३. बज्रकीर्ति महाविहार ओम्बहा: ओलाखु
 • ४. ज्योति महाविहार ज्योबहा: ओलाखु
 • ५. बालधर गुप्त महाविहार यचुबहा: यचुत्वा:
 • ६. जय मनोहर बर्मा महाविहार सुबहा: सुबही
 • ७. मयूर महाविहार भिंछेबहा: भिंछेबही
 • ८. श्री रुद्रबर्ण महाविहार उकुबहा: उकुबहा:
 • ९. दिवाकरबर्मा संस्कारित महाविहार गुजिबहा: चालाछे
 • १०. चक्रबर्ण महाविहार चुकबहा: तंग:
 • ११. श्रीदत्तनाम महाविहार दौबहा: दौबहा:
 • १२. यशोधर महाविहार बूबहा: बूबहा:
 • १३. रत्नाकर महाविहार ह:बहा: ह:बहा:
 • १४. श्रीवच्छ महाविहार सिबहा: सिबहा:
 • १५. धर्मकीर्ति महाविहार त:बहा: तंग:
 • १६. ज्येष्ठवर्ण महाविहार तंग:बहा: तंग:
 • १७. पद्दमकाष्ठगिरि महाविहार क्यपुबहा: क्यपु
 • १८. श्री असनालोकेश्वर महाविहार चोबहा: चोबहा:

यल (ललितपुर) देया मू वहीया नां धल:-

 • १. राजश्री महाविहार इबा बही चाकबहा:
 • २. ज्येष्ठवर्ण महाविहार ज्याबा बही चाकबहा:
 • ३. कामूकनाम महाविहार ख्वाय् बही नबहा:
 • ४. कामूकनाम महाविहार ख्वाय बही (चिधन्गु), नबही
 • ५. प्रथमशील महाविहार त:धं गुइत बही, गुइत
 • ६. बसुच्चशील महाविहार चिधं गुइत बही, गुइत
 • ७.गुस्तल महाविहार गुइत बही गुइत
 • ८.स्थबिरपात्र महाविहार थपा बही थपा
 • ९.इतिराज महाविहार इला बही नुग:
 • १०. लोककिर्ति महाविहार नक बही न:बही
 • ११.यम्पी नाम महाविहार यम्पी बही इबही
 • १२.नापि यन्ता विहार यम्पी बही इबही
 • १३.नापिचन्द्र महाविहार दुन्तु बही इखाछें
 • १४.गोपिचन्द्र महाविहार पिन्तु बही इखाछें
 • १५.ललितवर्ण महाविहार कोन्ति बही, कोन्ति
 • १६.ललितवर्ण महाविहार बोन्ति बही, कोन्ति
 • १७.सप्तपुरी महाविहार चिकं बही, च्यास:
 • १८.मणिमण्डप महाविहार धौगा: बही, पतको
 • १९.लोककिर्ति महाविहार किनु बही, इटी
 • २०.शरश्चन्द्र महाविहार न्हाय्कं बही, न्हाय्कंबही
 • २१.अक्षेश्वर महाविहार पूच्व बही (च्वय्),पूच्व:
 • २२.रक्षेश्वर महाविहार पूच्व बही (क्वय्),पूच्व:
 • २३.धर्मकिर्ति महाविहार वंबही ,ओलाखु
 • १.हेमवर्ण महाविहार त:बहाः , मरुत्वा:
 • २. गुणकिर्ति महाविहार दिगुबहाः , दिगुत्वा:
 • क. गुणवाक्यवर्ण महाविहार वाकुबहाः, चपा:च्व
 • ख. हेरसुबर्ण महाविहार न्हुबहाः, चपा:च्व
 • ग. जेतवन महाविहार दथुबहाः, कसुमातुंथि
 • घ. पाटी महाविहार पाटीबहा:, पा:च्व
 • ३. हेर निलवर्ण महाविहार याचींबहाः, कुटीचिभा:
 • ४. पूर्वस्थित महाविहार जिस्वांबहाः, गार्चा
 • ५. नवचैत्य महाविहार गुंग:चिबहा:, पाःच्व

 

 

Spread the love
Shyam Lal Shrestha
shyam-lal-shrestha-ji
Your Contribution