Jheegu Information

All information of newar community.

स्राेत – स्व.सत्यमाेहन जाेशी
नेवाः उखान बखान
लाेक साहित्य परिषद्

नेवाः उखान बखान व खाँत्वा: खँभाय्‌

खँत्वाः खँभाय्‌या वर्गीकरण

पुराण तथा धर्मया आधारय्‌ :

उखानभावार्थ
गणेद्यः जुइगुप्वाथय्‌ दइगु
शनिश्चरं लीगुदु:खँ मतनीगु
भिद्य: दुहांवःगुफलिफाप जुइगु
पुजा यानातय्गु
छुं ज्या मयाकुसे तयातय्‌गु
द्यःछाय्‌गु
न्हापालाक्क सुयातं भाग तय्‌गु
द्य: ल्हाय्‌गुज्या शुरु याय्‌गु

 संस्कार संस्कृतिया आधारय्‌ :

आगं प्वलेगुगुप्तगु खँ प्वलेगु
गजू छुइगुजस काय्‌गु
बाजं थाय्‌गुफुक्कस्यां सीकेबीगु
ब्याहा: न्याय्केगुबेइज्जत याय्‌गु
जात्रा न्याय्‌केगुल्वापु याय्‌गु
बाह्राः च्वनेगुसुनानं मखंक च्वनाच्वनेगु

नीतिया आधारय्‌ :

मनू लनेगुमनू म्हसीकेगु
थाना स्वय्गुदु मदु सीकेगु
थ स्वया: थुकलं बीगु थःत हे मभिं जुइगु ज्या याय्‌गु
हलू जुइगुन्ह्याम्हनापं मिलेजुइगु
ख्वाः ब्वया: नय्गुथ:गु सान जक क्यना: नइम्ह यात धाइगु
व्यक्वय्‌ वा दुम्हदुष्टम्ह

  प्रकृति तथा शरीरया अंगप्रत्यंगया आधारय्‌ :

फय्गंफताहा
सिसि थांतसकं बल्लाःगु
छप्वाः म्हुतुफुक्कसिया व हे छता खँ
भाजं मिखाःन्हयाथेंज्यागु नुग:मछिंगु घटना जूसां मिखाय्‌ ख्वबि मवइम्ह
याकुं प्याय्गुतसकं प्रोत्साहन तथा सुरक्षा बियातय्‌गु
ल्हाः ताहा:खुइगु बानिदुम्ह
पालित:या धूतसकं हेला यानात:म्ह

 आर्थिक स्थितिया लिघंसाय्‌

फिइ लः लुइगुन्ह्याक्व बिउसां मगाइगु
लक्ष्मी दुहांवइणुफलिफाप जुइगु
ध्यवां भाय्‌ मल्हाइगुथ:गु औगातँं भ्यावे मजूगु
झंग:लाइगुधोका बीगु
थस:पाः ल्हाकरपिनिगु जक काइम्ह
लुँहिति वहःहिति हा:आपालं आम्दानि जूगु
सांगाय्‌ ससी ल्यय्‌गुमजुइगु ज्या

पेशाया लिघसाय्‌

लिसं तय्‌गुसंचय याना: जुइगु
आकासय्‌ छेँ दनेगु मजुइगु ज्या 
गजू छुइगुजस काय्गु
वसिघः तज्याइगुखँ बय्‌ बय्‌ जुइगु
स्वाने छुइगुथहाँवनेगु लँ ज्याय्‌गु

सामाजिक स्थितिया लिधंसाय्‌

अबु मदु धिकेपुताहेरचाह मदुगु अवस्थाय्‌
कतिला: पाक:थः कतिलाका: जुइम्ह
अरवि सल गय्‌गुअय्ला: थ्वं काय्‌का जुइम्ह
अंग: गय्‌गुखू जुइगु
बैग: फ्वगिं

छुं मदुसां करपिंके वनेमछाःपिं

 नसा तथा जीवजन्तुया आधारय्‌

याक: खिचायाक:चा जक च्वनीम्ह
लुताः दोहकरपिसं मबीक नं जवरजस्ती याना: काइम्ह
ला नलदुख बिल
प्वाथय्‌ क्व:हालीगुनयेपित्याइगु
मुस्या ग्ययेकेगुहेय्‌केगु
झंग लाय्गुधोखा बीगु

 सामाजिक व्यवहार

भुतिब्वय्‌ हुँ धाःसा मल्ताब्वय्‌ वनीम्हछता धाःसा मेता याइम्ह
धम्प न्यानां गोम्प फोसामचा दुम्ह कला: हय्‌णु
ज्या थकिं नय्‌ नकिंज्या याय्त अल्सि तर नयथाय्‌ न्ह्य:ने थ्यनीम्ह
हलू धासेंलि कु्तिं न्यायेमा:लावहे खः धकाः क्यनाच्वनेम्वाःगु
ज्यासःम्ह च्यः खँ सःम्ह द्यःमेहेनत याइम्ह मखु मेहेनत मयाइम्हं फाइदा काइगु
ब्यूसा माकु मब्यूसा फाकुथःत दुगु भिं मदुगु मभिं
हं धाःम्हेस्यां खापा खँ वनेमाःसु नां छु ज्या न्ह्यथन वं हे व ज्या यायेमा:गु

आर्थिक स्थितिया आधारय्‌ :

द्यां च्वय्‌ च्वनाः न्या बछि काय्‌गुछुं ग्बहालि मयासे थ:गु भाग दाबि यायेगु
अगः:चा मालां देगःचा लूछु ज्या यायेधयागु खः व ज्याया नितिं छुं मिहेनत याय्‌म्वायेक हे पूवनीगु
काय्‌ मिया: च्यः न्याय्‌गुमूल्यवान वस्तु बिया: फाल्तु वस्तु काय्‌गु
ह्वाय्‌ नं मछाः पाय्‌ नं मछाःछुं नं आँट याय्‌मफुम्ह
तू कूछि ल्याः स्वतलें मले कूछि ह्वब्वाःछता वचय्‌ याय्‌ धातलें व स्वया मू वंगु वस्तुया विनास जुइ्गु
सिकःमिया स्वांने भ्वाथःसुनां छु बस्तुया ज्या यानाच्वंगु ख: वयाके वहे बस्तुया अभाव जुइगु

सांस्कृतिक स्थितिया आघारय्‌

ग्वय्‌ छकुतिं देखा कायेगुभतीचा खर्च याना: आपालं लाभ काय्‌गु
जोशीं मस्यूगु खँ अल्सीं स्यूगुविशेषज्ञं यायेमसःगु ज्या अल्सिं थ:त छिंकथं याना क्यनीगु
मां निं पय्‌न वनेला म्ह्याय्‌ निं पयेन वनेलागुगु ज्या निं न्हापा याय्‌गु
धैगु खँय्‌
छ्वासय्‌ देपुजा वनेगुआवश्यक मजूथाय्‌ बांलाःगु वस: पुनाः वनेगु
प्याखं ल्हुइमसःम्हेस्या दबू वाराक्वारा संथः ज्या यायेमस:गु दोष करपिंत बीगु
जिचाभाजु ला न्याःवनेसःकरपिनिगु प्रशंसा कायेगु नितिं थम्हं धिबा/वस्तु तनाः ज्यायाइम्ह

 धार्मिक परिवेशया आधारय्‌

खड्ग ज्वनेवं देबी जुइमखुअन्धा अनुकरण निरर्थक जुइ
द्यःलां द्यः पित्यनथुवाः छखे लाका: पिवा: नं मोज याइगु
हारां खनाः नारां ग्याःहारांपिं खना: शान्तपिं मनू ग्याः
दुःख जुल कि राम राम सुख जुलकि थः हे रामदुःख जुलकि द्यः लूमंकेगु सुख जुल कि ल्वःमंकीगु अर्थात स्वार्थी

 आर्थिक परिवेशया आधारय्‌

ल्हासाय्‌ वनां लुँ मखं छेँय्‌ वया कलाः मखंनिखेँ नोक्सान व वर्वादी जुइगु
काय्‌ मिया: च्य: न्यायेगुमूल्यवान वस्तु बियाः फाल्तु वस्तु काय्‌गु
मनू लने छक: लुँ लने सच्छिकःमनू म्हसीकेत छकलं गाः
दतले दयाराम मन्त कि सीतारामदतले दानयाना जुइम्ह मन्त कि फ्वनाज्वीम्ह
ऋण खनाः ग्यायेम्वाः दिन खनाः ग्यायेमाःखनेदुगु दुःख स्वयाः भवितबिइ जुइगु दुर्घटना खना: ग्यायेमाः

 राजनीतिक परिवेशया आधारय्‌

खि क्वबूया लायेकू च्यूताथःगु औकातं मचाःगु ज्याया आशा यायेगु
जुजुया द्वंसा ग्वय् छकुतिं पार, प्रजाया द्वंंसा जिउ धनं सरकारशक्ति दुपिनिगु गल्ति जूसां छुं मखयावनीगु तर शक्ति वा ख्वाःमदुपिनि गल्ति जुल धाःसा त:धंगु सजाँय फयेमालीगु घ्यः व जा नं नय्‌ मय:
तरवार चोट नं फयेमयःतःधंगु जोखिम नं कायेमयः ,उकिं दइगु फाइदा नं मय:

 ऐतिहासिक घटनासम्बन्धी

ख्वप जुजुयागु अन्न नया: यमि जुजुया बखान

छम्हेसिगु दाना नया: मेम्हेसिगु प्रशंसा याय्‌गु

कोय्‌ना खुसी बंसी तायेगु

असम्भवगु ज्या यायेगु

ध्वाखा मचाःबलय्‌ बुँ वने हथाय्‌ चाः

ज्या याय्‌गु स्थिति हे मदय्क नं ज्या याय्‌ हथाय्‌ चाइगु

धाय्बलय्‌ अःपु धरहरा त:पु

धाय्बलय् अ:पुगु तर ज्या याय्बलय्‌ थाकुगु

पशुपक्षी तथा प्रकृतिया आधारय्‌ :
साया घा: कोखं मस्यू
थःगु दुःख थःके हे
क्वःजूगु सिमाक्व:द:गु
संयोगं मभिंगु ज्या जुइगु
खुसी छी धुनेवं तुतां ल्वःमं
गुण ल्व: मंकीगु
हासा दाया: भौ ख्यायेगु
छम्हसित ख्यायगु नितिं मेम्हसित ख्यायेगु भाय्‌ यायेगु
तुफिं पुइम्वाःक फसं पुइका यंकल
मिहेनत हे यायेम्वाय्क थ: मय:गु वस्तु चिलावनीगु
भौयात दाःगु खं भौ नं दुरु त्वंगु मखं
दन्द ब्यूगु फुकस्यां खं तर वं भौचां याःगु गल्ति सुनां मखं
अर्ती-उपदेश तथा हास्यव्यङ्गग्यया आधारय्‌: 
कोखं न्हायपं यन धायवं कोया लिउलिउ बनेगुलाविचा:हे मयासे करपिनिगु लहलहलय्‌ बनेगु
न्हि हूगु नं मस्यू न्हाय्‌ ध्यंगु नं मस्यू थःत खःगु वा मखुगु या:गु मस्यूगु
दुरु न्ह्यायेदुम्ह साया लात फयेमा:

थःत फाइदा जुइगु खँय्‌ दुःख नं सहयायेमा:

फसिपु पिनां तुसि सइलाछु ज्या यानाः उकिया जक फल दइ मेगु फल दैमखु
बांला:म्ह कला:थ: जुइमखुबांलाःगु बस्तुखय्‌ फुक्कसिया मिखा वनी धयागु
घौबजि नकेत्यः इष्टमित्र ब्वनेमत्य:करपिंत छछाः नकेज्यू तर थःगु गुप्तगु खँ सीकेबी मज्यू
ऋण खनाः ग्यायेम्वा दिन खनाः ग्यायेमा:स्यूगु समस्यायात न्ह्याथे याना: नं समाधान यायूफै तर मस्यूगु समस्या खना: ग्याय्‌मा: धैगु अर्थय्
अबु दालाया दुने मदुछु खँ कनेमते धाल व हे खँ कनीम्ह

प्रकृति तथा शरीरया अंगप्रत्यंगया आधारय्‌

न्हाय्‌ ध्यना: सर्ग: खनेदुथःगु नोक्सान जुइका: फूर्ति याय्गु
तुफिं पुइम्वाःक फसं पुइका यंकल

मिहेनत हे यायम्वायक थ:मयःगु वस्तु चिलावनीगु

ख्वा: चुला: नयेमदु रुप जक ब्वयां मज्यू मिहेनत मयाय्क छुं नं दैमखु
न्या:सी कं मसीतसकं सास्ति जुइ्गु
न न्याः वा मव:खँ अप्व: ज्या धाःसा मन्याः
खुस: मनूया गुस: गल: असम्भवगु खँ

 थुकथं च्वय्‌ न्ह्यथनागु खँत्वा:खँभाय्‌/छुनाखँ नेवाः बन्धुजनपिनिगु समुदायया राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक मूल्य मान्यताया नापं अमिगु जीवन पद्धति जीवन वृक्तियात यचुक्क ब्वय्गु याःगु दु । नेवाः तथा सभ्यतायात म्हसीकेगु छपा: यचुगु न्हायकं नेवा: समाजय्‌ प्रचलित खँत्वा: खँभाय्‌ जुयाब्यूगु दु ।

उखानभावार्थ
ख्वाः स्वयाः खँल्हाय्गुभेदभाव नीति ज्वनाच्वनेगु
ध्वंया इलय्लिबाक्क
ध्वंलाय्गुहुलय् याय्गु
खापां काकाः ख्याःस्याख्याः
खागलय् लुँपलिं चीगुम्वाःमदुगु वस्तुइ अापाः खर्च याय्गु
खासा वंगु लँ सीदुन्ह्यागु ज्या याःसां कर्पिन्सं सीगु ।
खि जुइगुसितिं वनीगु
ह्यंग्वाः सिलां ताकुचा जुइ ला ?संम्भव जुइ मखुगु खँ
होटेलय्‌ दुने जात मदुहोटेलय्‌ थजात क्वजात धयागु मदु ।
हिति हाःथें धन हाइ मखुधन अःथे दुहां वइ मखु ।
हलू न्ह्याम्हलिसें नं मिले जुइ फुम्ह
तापाःख्वाःतःन्हुलिपा नापलाइगु ।
तासया छेँबःमलाःगु ।
तारन् तय्गुभय मदय्केगु
ताकसिं वैद्यअन्दाजं वासः याइम्ह ।
ताख्वाँय्मताःछू याइम्ह ।
Spread the love
Shyam Lal Shrestha
shyam-lal-shrestha-ji
Your Contribution